Povodne

17.06.2011 10:56

Povodne nám každoročne dokazujú, aká vie byť príroda nevyspytateľná a krutá. Tento problém sa týka takmer každej oblasti na Slovensku a preto by ste mali vedieť ako sa na ňu pripraviť, čo robiť ak vás zasiahne a ako odstrániť jej následky. Tu je niekoľko faktov a rád.

Vznik katastrofálnej povodne podmieňuje súbeh viacerých okolností. Okrem orografických, geologických a geografických pomerov je to takmer vždy zvláštny vývoj počasia, zrážok a teplôt nad veľkým územím povodia. K tomu sa priraďujú ďalšie faktory - nasýtenosť podložia vodou, snehová pokrývka, počiatočné prietoky, prekážky vytvorené stavebnou a inou činnosťou človeka.

 

Povodeň je katastroficky prírodný jav vyskytuje sa náhodne v čase a priestore, čo sťažuje možnosť jej dlhodobej predpovede.

 

Základné stupne povodňovej aktivity, ktoré môžu nastať:

 • a)      I. stupeň - stav bdelosti,
 • b)      II. stupeň - stav pohotovosti,
 • c)      III. stupeň - stav ohrozenia.

 

Stav bdelosti nastáva pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku; spravidla je to stav, keď voda vystúpi z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze; na neohrádzovaných vodných tokoch, ak hladina stúpa a blíži sa k brehovej čiare alebo  očakávaním náhleho odmäku podľa meteorologických  predpovedí.

Stav pohotovosti sa vyhlasuje pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku; na neohrádzovaných vodných tokoch, ak voda v koryte dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu alebo  na začiatku odmäku, ak podľa predpovednej povodňovej služby možno očakávať rýchle  stúpanie hladín  vodných tokov alebo pri očakávanom odchode ľadov.

Stav ohrozenia sa vyhlasuje pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne; pri nižšom stave vody, ak na ohrádzovanom vodnom toku trvá stav pohotovosti 20 dní alebo ak začne  premokať hrádza, prípadne nastanú iné neočakávané  okolnosti, ktoré môžu spôsobiť škody; na neohrádzovanom vodnom toku, ak voda vystúpi z koryta vodného toku a môže spôsobiť škody,  pri odchode ľadov, ak je priame nebezpečenstvo tvorby ľadových  zátarás alebo ak sa zátarasy začali tvoriť,  pri prívalových vodách spôsobených extrémnou zrážkovou činnosťou a pri očakávanom postupe povodňovej vlny, pri záplave územia pod vodnou stavbou, ktorú  spôsobila porucha alebo havária zariadení vodnej stavby.

 

Čo robiť počas povodní?

Ak sa blíži povodeň vo vašom okolí:

 • Ak hrozí, že vás môže vytopiť presťahujte sa do vyššieho podlažia alebo na vyvýšené miesto. Nečakajte na pokyny.
 • Keď zaznie varovný signál, zapnite si rádio, televíziu, kde sa dozviete o tom, čo sa stalo a riaďte sa vydanými pokynmi.
 • Pre ohrozenie vodou ja nariadený 6 minútový stály tón.
 • Hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia.
 • Pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien.
 • Pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni.
 • Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie.
 • Pripravte sa na evakuáciu osôb a zvierat.
 • Upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda.
 • Pripravte si evakuačnú batožinu.

Ak dôjde k zatopeniu alebo je vyhlásená evakuácia:

 • Opustite ohrozený priestor.
 • Netelefonujte, len v prípade tiesňového volania.
 • V prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie.
 • V prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.
 • Nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.
 • Nechoďte cez prúdiacu vodu. Už v prúdiacej vode hlbokej 15 centimetrov sa ťažko udržuje stabilita a môžete upadnúť. Ak musíte ísť po vode choďte cez miesta kde voda stojí. Použite palicu pre kontrolu pevnosti terénu pred vami a výšku hladiny vody.

Protipovodňové fakty pre vodičov automobilov.

 • Nejazdite do zaplavených oblastí.
 • Počúvajte dopravný servis.
 • Ak začne stúpať hladina vody okolo vášho auta, opustite ho a presťahujte sa do vyšších bezpečnejších miest ak je to bezpečné.
 • 60 centimetrov prúdiacej vody dokáže odplaviť akékoľvek osobné auto, SUV, či dodávku.