Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

23.06.2011 20:26

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

 

Uviesť:


ü  kde horí (presnú adresu a tel. číslo),

ü  čo horí,

ü  kto volá

ü  ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari,

ü  vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi,

ü  ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

ü  vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí,

ü  poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.